หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ออกบริการตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงสัตว์ โค-กระบือ ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ และทำเครื่องหมายบนตัวสัตว์ ฝังไมโครชิป ที่บ้านเกล็ดลิ้น บ้านโสกงูเหลือม ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา จำนวน 43 ตัว
ได้รับความร่วมมือจากเกษตรเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
microchip
microchip
microchip
microchip
microchip
microchip
microchip
microchip
กลับหน้าแรก