หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
เข้าเก็บตัวอย่างน้ำนมเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำนมเชิงคุณภาพและปริมาณ ครั้งที่ 10/2558 โดยเข้าตรวจสอบศูนย์รับน้ำนมดิบทั้งหมด 34 ศูนย์
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ 3 โรง รวม 37 ศูนย์ ในพื้นที่ อ.เมือง ขามทะเลสอ สูงเนิน สีคิ้ว ปากช่อง ปักธงชัย ครบุรี เสิงสาง พิมาย ชุมพวง และขามสะแกแสง
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
เก็บน้ำนมดิบ
เก็บน้ำนมดิบ
เก็บน้ำนมดิบ
เก็บน้ำนมดิบ
เก็บน้ำนมดิบ
เก็บน้ำนมดิบ
เก็บน้ำนมดิบ
เก็บน้ำนมดิบ
เก็บน้ำนมดิบ
เก็บน้ำนมดิบ
เก็บน้ำนมดิบ
เก็บน้ำนมดิบ
เก็บน้ำนมดิบ
เก็บน้ำนมดิบ
เก็บน้ำนมดิบ
เก็บน้ำนมดิบ
กลับหน้าแรก