หัวเว็บ
นายวิรุณ รักษามิตร์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโคให้กับเกษตรกร ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 19 ตัว เกษตรกร 19 ราย และมอบเกียรติบัตรให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงโค-กระบือโครงการฯดีเด่นในพื้นที่ โดยมีนายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย ,ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรร่วมพิธี ณ บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
กลับหน้าแรก