หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และนายเลิศพันธุ์ สินบรรณเลงเสนาะ นายอำเภอพิมาย มอบโค 78 ตัว ให้เกษตรกรอำเภอพิมาย
จำนวน 78 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมกันนี้กลุ่มเกษตรกรได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุน
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ธ.ค.ก.จำนวน 5,000 บาท ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีเจริญชัย ม.24 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก