รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา รับการตรวจเยี่ยมนิเทศงาน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลพลกรัง
โดยมีนายพงษ์สรณ์ ขวัญกลาง ผู้แทนจาก สสอ.3 นายเฉลียว ขจรภพ ผู้แทนจาก สนง.ปศจ.นม.
ที่ตั้งศูนย์บริการฯ มี ท่านนายกช่อ พฤติวนิชย์กุล ร่วมตอนรับการนิเทศ และนายโฉม เกี้ยวสันเทียะ เจ้าของศูนย์เครือข่ายฯ ต.พลกรัง
พร้อมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ซึ่งนำเสนอข้อมูลการดำเนินการ ตลอดทั้งนำเยี่ยมชมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก,กลุ่มโคนม
และศูนย์รับน้ำนมดิบ เมื่อ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 ในพื้นที่ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา
ต้องขอขอบคุณ ท่านนายกฯ ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ในพื้นที่ของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ไว้ ณโอกาสนี้ ด้วยครับ
ศูนย์ฯตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่ทำการ อบต.พลกรัง
ท่าน นายกช่อ พฤติวนิชย์กุล กล่าวต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่
คุณกตัญญู จนท.ส่งเสริม ของอบต.นำเสนอการดำเนินงาน
นายโฉม เกี้ยวสันเทียะ เจ้าของศูนย์เครือข่ายฯ
เข้าชมกิจกรรมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ของสมาชิกเครือข่าย
เจ้าหน้าที่ รวมถ่ายภาพกับสมาชิก ที่ป้ายศูนย์เรียนรู้
กรมปศุสัตว์ สนับสนุนงบปรับปรุงโรงเรือน ที่เป็นศูนย์เรียนรู้
ไก่ไข่ชุดนี้เจ้าของศูนย์ฯ สั่งผ่านร้านโคราชอาหารสัตว์ ซื้อ ไก่ CP
มีกิจกรรมของหลายหน่วยงานที่มาส่งเสริม,เจ้าของศูนย์ฯสนใจ
มีพื้นที่ ไว้ใช้ฝึกอบรมสมาชิกเครือข่าย ได้ประมาณ 50-80 คน
นายสุรินทร์ สมาชิกศูนย์เครือข่ายฯ เลี้ยงเป็ดบาบารี่ ขายไม่ทัน
มีพื้นที่ในการจัดการเลี้ยงในบ่อปลาที่สวนมะพร้าว,ไม้ผลต่างๆ
ได้รับเป็ดพันธุ์ไข่ จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จ.ปราจีนบุรี
เป็ดแข็งแรงดี ให้ไข่ขนาดใหญ่ เนื้อไข่แดงใหญ่สีแดงดี
ฟาร์มโคนม ของนายตระการ รีดวันละ 10 ตัว
ฟาร์มโคนม ของนายสายชล รีดประมาณ 20 ตัว
เยี่ยมชมศูนย์รับน้ำนมดิบ กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม ที่ ม.7 บ.บึงตะโก ต.พลกรัง
กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆ จากสมาชิก 27 ราย ได้น้ำนมดิบวันละ 2 ตัน