รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย จัดประชุมจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552
ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย
โดยมี นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากุล่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
นายสมนึก ชำนาญกุล ปศุสัตว์อำเภอปักธงชัย พร้อมด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกิจกรรมด้านโรงฆ่าสัตว์ ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์
เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือกำหนดแนวการพัฒนางานด้านโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย
มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ของตนเองให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน เพื่อรองรับผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ในพื้นที่