หัวเว็บ
นายชยาวุธ จันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเิปิด "โครงการค่ายผู้นำเยาวชนเรียนรู้โรคไข้หวัดนก และโรคสัตว์ติดคน"
ประจำปี 2555 จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประธานในพิธี
ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน
พิธีเปิดโครงการ
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ถ่ายทอดความรู้
ผู้นำเยาวชนตั้งใจรับฟัง
ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
วิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนก
วิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคสัตว์ติดคน
กิจกรรมกลุ่ม
มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน
บรรยากาศลงทะเบียน
ผู้นำเยาวชนมาครบตามเป้าหมาย
กลับหน้าแรก