รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโคจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 25 ตัว
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ส่งมอบให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 25 ราย ในพื้นที่ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
หมออุดม ปศุสัตว์อำเภอพิมาย จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์
พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล
เปิดกรวยสักการะ
มอบสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิต
กล่าวคำสัตย์ปฏิญาน
มอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว
จับสลากรับโค
มอบโคบริเวณคอกสัตว์
ผู้โชคดีอำเภอพิมายวันนี้ 25 ราย