หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช จัดพิธีมอบกระบือ จำนวน 20 ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายภูษิต แก้วมณี นายก อบต.จักราช เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรร่วมพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
มอบกระบือธคก
มอบกระบือธคก
มอบกระบือธคก
มอบกระบือธคก
มอบกระบือธคก
มอบกระบือธคก
มอบกระบือธคก
กลับหน้าแรก