หัวเว็บ

ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศอ.เมืองนครราชสีมา ร่วมออกหน่วยโครงการอำเภอเคลื่อนที่(อำเภอยิ้ม)ที่วัดหนองบัว ต.บ้านโพธิ์
อ.เมือง จ.นครราชสีมา รับฟังปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ ให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์และการสุขาภิบาลสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์
ที่ถูกต้อง แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรมารับบริการ 27 ราย ซึ่งเกษตรกรต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเพิ่มเติม
และต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558

อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
อำเภอยิ้ม
กลับหน้าแรก