หัวเว็บ

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และสนง.ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่่ ประชุมชี้แจงและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร
เพื่อประเมินคุณสมบัติเกษตรกร โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดําริ ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 30 ราย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
ประชุมเกษตรกร
กลับหน้าแรก