หัวเว็บ
กรมปศุสัตว์จัดพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี
พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์
กล่าวรายงาน ณ บริเวณพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาได้นำเกษตรกรไปรับมอบโค 250 ตัว
กระบือ 89 ตัว รวม 339 ตัว เพื่อนำไป มอบให้เกษตรกร 339 ราย ใน 7 อำเภอคือ อ. บัวใหญ่ ปากช่อง โนนแดง แก้งสนามนาง ครบุรี เมืองยาง
และเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อลดพื้นที่การปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก