หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์มอบหมายให้นายณัฐกิตต์ มีชัย สัตวแพทย์ชำนาญงาน นายอุทิตย์
ทวยขุนทด เจ้าพนักงานสัตวบาล พร้อมด้วยปศุสัตว์ตำบล ออกพบปะพูดคุย รับทราบปัญหาในพื้นที่ และชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แนะนำการเลี้ยงสัตว์ การดูแลการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ พืชอาหารสัตว์ มอบเวชภัณฑ์ วัคซีนสัตว์ปีก วัคซีนโค-กระบือ
และอุปกรณ์การทำวัคซีนให้กับเกษตรกร 25 ราย ที่บ้านมะค่างาม ม.4 ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนเกษตรกร
กลับหน้าแรก