หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโคเพศเมีย จำนวน 90 ตัว จากท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อนำไปมอบให้กับเกษตรกร
ในพื้นที่อำเภอโนนไทย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ ณ บริเวณพิธีพุทธมณฑล จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก