หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร "โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร
อย่างยั่งยืน กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว" เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
กลับหน้าแรก