หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่จำนวน 60 หลัง ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่โคราช ในนามกลุ่มพัฒนาสตรี
อำเภอปักธงชัย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ "โครงการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา " ปี 2558 โดยได้รับเกียรติจากปลัดอาวุโส แทน นอภ.ปักธงชัย,หน.กลุ่มยุทธศาสตร์,ปศอ.ปักธงชัย ,
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีปักธงชัยและสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงไก่โคราช ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันทางกลุ่มเลี้ยงไก่โคราชขายเป็นอาชีพหลัก สร้างอาชีพ
และรายได้เป็นอย่างดี ณ บ้านหนองไผ่ ม.7 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ไก่โคราช
ไก่โคราช
ไก่โคราช
ไก่โคราช
ไก่โคราช
ไก่โคราช
ไก่โคราช
ไก่โคราช
กลับหน้าแรก