รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีนายวิรุณ รักษามิตร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม
ศูนย์เครือข่ายฯห้วยแถลง
บรรยากาศห้องฝึกอบรม
ผลงานของเจ้าของศูนย์ฯคุณสุบรรณ อันทินทา
เกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่มาร่วมฝึกอบรม
หมอเฉลียว เจ้าของโครงการฯชี้แจง
สาธิตการทำแร่ธาตุก้อน
เกลือทะเล+แคลเซียมฟอสเฟต+ปูนขาว+ปูนซีเมนต์ผง
เสริมด้วยพรีมิกซ์
คลุกเคล้าให้เข้ากัน
ผสมน้ำ
อัดก้อน
ร่วมด้วยช่วยกันอัด(แร่ธาตุ)
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลงกล่าวรายงาน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีมามอบด้วยตนเอง
ปศุสัตว์อำเภอมอบ
ประธานมอบนโยบายและกล่าวปิดการฝึกอบรม
ได้ความรู้
ได้ประสบการณ์จริง
นักเรียนมาร่วมรับฟัง
บรรยากาศรอบๆ
หน้าแล้งโคยังสมบูรณ์ทุกตัว