หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานชุดปฏิบัติการที่ 4 ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและ สร้างการรับรู้ภาคเกษตรซึ่งรับผิดชอบ 4 อำเภอ คืออำเภอขามทะเลสอ สูงเนิน สีคิ้ว และปากช่องได้บูรณาการหน่วยงานราชการกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ได้แก่เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ พัฒนาที่ดิน ชลประทาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ กศน.เป็นต้น ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรบ้านหนองมะกรูด
ม.5 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิต(แปลงปลูกมันสำปะหลัง)เพื่อให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา-ข้อเสนอแนะ ให้กำลังใจ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนสร้างความเข้าใจ และความห่วงใยของรัฐบาล และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ พร้อมมอบเวชภัณฑ์สัตว์ กล้าไม้ สารเร่ง พด. โดยมีเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และนักเรียนเข้ารับการตรวจเยี่ยม ครั้งนี้ร่วม 200 คน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
field day
field day
field day
field day
field day
field day
field day
field day
field day
กลับหน้าแรก