หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอโนนไทย มอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1ให้กับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 ตัน
นำไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ให้กับกลุุ่มสมาชิกโครงการฯ พร้อมนี้ได้ประชุมกลุ่มเกษตรกรและมอบลูกโคเพศเมียตัวที่ 1 ขยายให้กับเกษตรกรรายใหม่ในพื้นที่
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก