หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค จำนวน 30 ตัว ให้กับเกษตรกร 29 รายในพื้นที่ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยได้เกียรติจากนายนายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
และหัวหน้าส่วนราชการ ,นายก อบต.,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในพิธี ณ วัดใหม่สมบูรณ์ บ้านหนองป่าโอป ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
กลับหน้าแรก