รูปหัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้รับสนับสนุนโค 10 ตัว กระบือ 67 ตัว จากกรมปศุสัตว์
มอบให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จำนวน 77 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ
ณ วัดบ้านโนนดู่ ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ประธานเปิดกรวยสักการะ
ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย กล่าวรายงาน
ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี
แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีมอบโค-กระบือ
พี่น้องเกษตรกร บ้านโนนดู่ - โนนแดง
มากันพร้อม รับมอบโค-กระบือ วันนี้ 77 ราย
มอบสัญญายืมสัตว์
มอบสัญญายืมสัตว์
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาน
จะเลี้ยงดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวพบปะกลุ่มเกษตรกร
บริเวณพิธีมอบ
มอบโค-กระบือ 77 ตัว
มอบเวชภัณฑ์สำหรับโค-กระบือ ให้กับเกษตรกร