หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง โดยนายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ร่วมต้อนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ในการตรวจเยี่ยมเกษตรกรและประชาชนมอปลาย่าง จำนวน 40 ราย ม. 19 ต.หนองสาหร่าย
อ.ปากช่อง ในการประกอบอาชีพโดยการเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค และออกตรวจร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นที่ ตาม พ.ร.บ. อาหารสัตว์ จำนวน 10 ร้าน และร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ณ วัดบ้านวังสีสด ม. 3 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก