หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิรุณ รักษามิตร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายพินิจ จตุรโกมล นายวินัย
วงษ์ด่านเจริญ ออกติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายจรินทร์ วัชรมณี ปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก