หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาจัดงาน "มอบความสุขให้ชาวโนนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดยจัดกิจกรรมมอบโค จำนวน 27
ตัวให้กับเกษตรกร 27 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และจัดกิจกรรมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ ทำหมันสุนัขและแมว ที่บ้านสระจรเข้ ม.13 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา(ท่านสุวิทย์ คำดี) เป็นประธานในพิธี โดยมีท่านหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดนครราชสีมา ท่านพัฒนาการจังหวัด
ท่านนายอำเภอโนนไทย ท่านรอง ผบ.ร.23 ท่านนายก ทต.โนนไทย นายก ทต.บัลลังก์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรร่วมงานเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก.
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก