หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบกระบือ จำนวน 25 ตัว มูลค่า 750,000 บาท ให้เกษตรกรอำเภอลำทะเมนชัยยืมเลี้ยง
เพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ(ธ.ค.ก.) โดยมีปลัดอำเภอแทนนายอำเภอลำทะเมนชัย
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เกษตรกรและประชาชนร่วมงาน ณ ศาลาประชาคมบ้านกุดกี่ ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก