รูปหัวเว็บ
นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายสุบรร อันทินทา ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552
นายอำเภอห้วยแถลง และหัวหน้าส่วนราชการ รอรับ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เดินทางมาถึง
ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง รายงาน
นายอำเภอห้วยแถลง กล่าวต้อนรับ
ปศุสัตว์อำเภอกล่าวรายงาน
นายสุบรร อันทินทา กล่าวแนะนำฟาร์ม
ทีมเกษตรอำเภอมาชมฟาร์ม
รับฟังความเป็นมาของฟาร์ม
นำเยี่ยมชมฟาร์ม
ชมการทำป๋ยพืชสดหมัก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ สอบถามการทำ
อธิบายประโยชน์ของปุ๋ยพืชสดหมัก
ชมการปลูกหญ้าแฝก
ชมฟาร์มโคเนื้อมาตรฐาน
บริเวณคอกหมูป่า
ให้คำแนะนำ
ปีนี้ ....แน่นอน
KCTVสัมภาษณ์
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯมอบของที่ระลึก
ภาพแห่งประวัติศาสตร