หัวเว็บ
น.สพ.มาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และคณะ ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ปีก และฟาร์มไก่เนื้อมาตรฐาน
ในพื้นที่อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวรวุฒิ วาจามั่น ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย ให้การต้อนรับนำคณะเข้าตรวจในพื้นที่
เมื่อวันที่ 29 มกราคม และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
โรงฆ่าสัตว์ปีก นางอัญชุลี ม่วงแก้ว ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๗๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อนายสวง วิไพบูลย์ ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ นายวิโรจน์ แก้วคุณ ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๔๐/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
กลับหน้าแรก