หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง จัดพิธีมอบโค 27 ตัว ให้เกษตรกร 27 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ โดยมีนายนพดล มามาก นายอำเภอแก้งสนามนาง เป็นประธานในพิธีมอบโค พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ณ บ้านโนนฟักทอง ม.6 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก