หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร และเจาะเลือดกระบือเพื่อตรวจโรค และตรวจท้องหลังการผสมเทียม ณ บ้านหนองจิก หมู่ 14 ตำบลหนองมะนาว เกษตรกร 3 ราย กระบือ 18 ตัว และบ้านบะดาวเรือง หมู่ 10 ตำบลหนองบัว
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกร 6 ราย กระบือ 20 ตัว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก