หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ นายประยุทธ์ คำแหง นายอำเภอโนนแดง เป็นประธานมอบโค จำนวน 54 ตัว
ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้เเก่เกษตรกร 54 ราย ยืมเพื่อการผลิต
ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลวังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก