รูปหัวเว็บ

โครงการศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน ภายในจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเดือน ธันวาคม 2550 ที่จะถึงนี้ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเตือน และให้กำลังใจผู้ประกอบการฟาร์ม ผู้ประกอบการด้านโรงฆ่าสัตว์ทุกชนิดสัตว์ ได้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ( Food Safety ) จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานภายในจังหวัด โดยมีคณะกรรมการการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปลัดจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และนายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งทราบความก้าวหน้า ในระบบการเลี้ยงสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ ในจังหวัดว่าได้มีการพัฒนาไปมาก ทั้งในด้านโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ระบบการเลี้ยงสัตว์ ที่ทันสมัยครบวงจร โรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ สามารถมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยในการบริโภค โดยในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งเป็นอย่างดี ซึ่งคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ฯ ได้ให้แนะนำและรับทราบปัญหาจากผู้ประกอบการ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดต่อไป