หัวเว็บ
นายจำลอง ผูกดวง ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และคณะ ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายปิยวรรษ เจริญผล
ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯระดับจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
ธคก.
ธคก.
ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง กล่าวต้อนรับ และแนะนำคณะตรวจเยี่ยม
ผอ.ส่วนศึกษาฯ กล่าวพบปะเกลุ่มกษตรกร
ธคก.
ธคก.
นิติกร จาก สนง.ปศุสัตว์เขต 3 แนะนำให้ความรู้เรื่องสัญญา
ผู้นำท้องถิ่น มาร่วมให้การต้อนรับ
ธคก.
ธคก.
สมาชิกกลุ่มมาร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ
รับฟังการดำเนินงานตามระเบียบของโครงการฯ
ธคก.
ธคก.
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเสนอความคิดเห็น
มากันครบทุกภาคส่วน
กลับหน้าแรก