หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โดยนายวีระ เผื่อนกระโทก ปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย
พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านอ้อ ม.13 ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพโค-กระบือ
มอบยาฆ่าเชื้อ และแร่ธาตุก้อนให้กับเกษตรกร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก