หัวเว็บ

นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้นำชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี2558
ของ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม/ฝ่ายและอำเภอต่างๆ ออกเยี่ยมเยียนพบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
ในการประกอบอาชีพ ให้กำลังใจช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนชี้แจงทำความเข้าใจและฝากความห่วงใยของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯให้เกษตรกร
ได้รับทราบ นอกจากนี้ยังได้แนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ที่ใช้น้ำน้อย และการเลี้ยงกระบือไว้เพื่อผลิตลูกกระบือไว้จำหน่าย
ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เกษตรกรชาวอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยในวันนี้ทางสำนักงานฯ ร่วมกับทาง ธกส. สาขาบัวใหญ่
ได้ประชุมเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือในเขต อ.บัวใหญ่ อ.บัวลาย และอ.แก้งสนามนาง จำนวน 22 กลุ่ม
มีเกษตรเข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน พร้อมทั้งได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้กับกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือของ อำเภอบัวใหญ่
จำนวน 96 ราย เมล็ดหญ้ากินนี 124 ถุง(248 กิโลกรัม) เมล็ดหญ้ารูซี่ 66 ถุง (132 กิโลกรัม) ภายหลังการประชุมได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
พร้อมกันนี้มีการแสดง หมอลำพื้นบ้านสร้างความสนุกสนานและความพึงพอใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 10 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
กลับหน้าแรก