รูปหัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาได้จัดโครงการ “ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในกิจกรรมความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ได้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามหลักการผลิตที่ดี ส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ตัวแทนปศุสัตว์อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 15 อำเภอ เข้าศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ในพื้นที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทางบริษัทฯ ได้นำเสนอกิจกรรมความก้าวหน้าต่างๆ มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบการเลี้ยงสัตว์ ก่อนที่จะนำคณะดูงานเข้าเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน