หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร "การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรายชนิดสัตว์"
โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย " ฝึกปฏิบัติการทำอาหารหมักเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารและสำรองใช้ในหน้าแล้ง
ได้แก่ 1 มันสำปะหลังหมักยีสต์ 2 ใบกระถินและใบมันสำปะหลังหมัก ณ ที่ทำการกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านสระแจง ต.โนนเมือง อ. ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559
สาธิต
สาธิต
สาธิต
สาธิต
สาธิต
สาธิต
กลับหน้าแรก