หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา โดยนายวรวุฒิ วาจามั่น ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย ออกเยี่ยมเยียน
เกษตรกรเพื่อแนะนำการควบคุมป้องกันโรคสัตว์ จ่ายฆ่าเชื้อ ยาบำรุงสัตว์ปีก รักษาสัตว์ป่วย ผสมเทียมโค ให้กับเกษตรกร บ้านฝาฝนัง ม.1 ต.เมืองพะไล ,
บ้านโนนสำราญ ม.5 ต.โนนจาน ,บ้านโนนแดง ม.3 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา รวมเกษตรกรได้รับบริการจำนวน 58 ราย
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก