รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโคจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 25 ตัว
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ส่งมอบให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 25 ราย ในพื้นที่ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
พิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือฯ
พิธีสงฆ์
พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล
ปศุสัตว์อำเภอประทาย ชี้แจงโครงการ
กลุ่มเกษตรกรรับมอบโค ร่วมพิธี
มอบสัญญายืมสัตว์ เวชภัณฑ์
กล่าวคำสัตย์ปฏิญาน
วันนี้โค 25 ตัว
ผู้โชคดีวันนี้ 25 คน
หมอมังกร จากจังหวัดร่วมเป็นพยานการส่งมอบ