รูปหัวเว็บ
ปศุสัตว์อำเภอครบุรีจัดฝึกอบรม “มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และการป้องกันไข้หวัดนก”
นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม
“มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการป้องกันไข้หวัดนก” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา
โดยมีนายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
นายสุขสวัสดิ์ ทองน้อย ปศุสัตว์อำเภอครบุรี ให้การต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอครบุรี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาฟาร์มให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
รวมทั้งให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการเผ้าระวังป้องกันไข้หวัดนกอย่างถูกวิธี
โดยเทศบาลตำบลแชะ อำเภอครบุรี ได้นำคณะจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ
ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงและถือว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์ ที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับการฆ่าสัตว์ในพื้นที่อำเภอครบุรี และอำเภอใกล้เคียง