หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ โดยนายณัฐกิตต์ มีชัย สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมด้วยนายอุทิตย์ ทวยขุนทด
เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ บ้านมะค่าพัฒนา ม.1 ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ให้ความรู้ด้านการจัดการ
การสุขาภิบาลสัตว์ โรคระบาดสัตว์ การป้องกันโรคระบาดสัตว์ มอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ ยาฆ่าเชื้อ วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ และไดัรับฟังปัญหาความต้องการ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐของเกษตรกร มีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 27 ราย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก