หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยาง จัดพิธีมอบโค 28 ตัว ให้กับเกษตรกร 28 ราย ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ โดยมีนายไพศาล ผลฟัก นายอำเภอเมืองยาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองยาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ณ บ้านทุ่งสว่าง หมูที่ 12 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก ธคก
กลับหน้าแรก