รูปหัวเว็บ
นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)
ครั้งที่ 1/2554 ในการประชุมประจำเดือนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในจังหวัดผ่านหลักเกณฑ์การตรวจประเมินในครั้งนี้ จำนวน 12 ราย
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กล่าวรายงาน
โครงการเขียงสะอาด
ร้านนายบรรยัด ปินะกาตา
บ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นครราชสีมา
ร้านเนื้อหมูเจ้เจ็ง(นางบุญปลูก บุญโญปกรณ์)
ร้านไก่ซี.พี.(นายสุทธิชัย อยู่ออง)
ร้านดี.เค.อินเตอร์ฟู๊ด
บ.คลังมาร์เก็ต สุรนารายณ์
ร้านเจ้มดหมูสด(นางสาวมณฑาทิพย์ นาคำ)
ร้านน.นำโชค(นางนงคราญ นนท์นอก)
ร้านสมชายหมูสด(นายสมชาย สุริยะฉัตร)
ร้านป๋องไก่สด(นายสมชาย ซ้อนพุดซา)
ร้านหนุ่มซี.พี.(นายสุรศักดิ์ เพลาจัตุรัส)
ร้านป้าตาหมูสด(นายทศพงษ์ ยะอนันต์)
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวพบปะที่ประชุม
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก