หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และพบปะกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตามโครงการ "ผลิตกระบือคุณภาพในเขต
เศรษฐกิจปศุสัตว์(Zoning) ณ ที่ทำการกลุ่มเลี้ยงกระบือ บ้านโนนดู่ ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ เข้ารับการอบรม 50 ราย
ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้มีการเลี้ยงกระบือเชิงคุณภาพ เลี้ยงกระบือพันธุ์ดี โครงร่างใหญ่ เลี้ยงง่าย โตเร็ว ขายได้ราคา กลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ได้รับความสนใจและพร้อมที่จะดำเนินตามแนวทางที่เจ้าหน้าที่แนะนำ นอกจากนี้ยังได้มอบถังพลาสติกพีอีสำหรับทำหญ้าหมักอาหารสัตว์ จำนวน 20 ใบ
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
กลับหน้าแรก