หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอประทาย จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเลี้ยงสัตว์
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตำบลหนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
ฝึกอบรมเกษตรกร
กลับหน้าแรก