หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประทาย จ.นครราชสีมา โดยนายอำนวย พึ่งครบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน พร้อมทีมงานปศุสัตว์ ออกดำเนินการ
เจาะเลือดใคเพื่อทดสอบโรคแท้งติดต่อ ในเขตโซนนิ่งเป้าหมาย 30 ตัว และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพโคเนื้อ ในพื้นที่อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
เจาะเลือด
กลับหน้าแรก