หัวเว็บ
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
เข้าตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มแกะเนื้อ ตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มแกะเนื้อ ของกรมปศุสัตว์
ผู้ประกอบการคือ นายธงไชย แสงกิจพร ชื่อฟาร์ม ตะวันยิ้ม เลขที่ตั้ง 231 หมูที่ 9 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นฟาร์มแกะเนื้อ ฟาร์มแรกของจังหวัดนครราชสีมาโดยให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่เป็นเวลา 3 ปี
เลขที่ กษ 02 22 06405 30210001 000 ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 – 7 พฤษภาคม 2561
ฟาร์มแกะ
ฟาร์มแกะ
ฟาร์มแกะ
ฟาร์มแกะ
ฟาร์มแกะ
ฟาร์มแกะ
ฟาร์มแกะ
ฟาร์มแกะ
กลับหน้าแรก