หัวเว็บ
นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค จำนวน 3 ตัว จากการบริจาคเงินของท่านรอง ผวจ.นม.
(นาย สุรพันธ์ ดิสสะมาน)ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน, ชมรม นายก ทต./อบต,หัวหน้าส่วนราชการและผู้มีจิตศรัทธา อ.ชุมพวง ร่วมกันบริจาคเงินไถ่ชีวิต
โค 3 ตัว มอบให้ เพื่อมอบให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ ที่ว่าการอำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอชุมพวง
,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติและประชา ชนทั่วไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก