รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร ณ สนามที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2549
พิธีเปิดงานคลินิก
ประธานในพิธี
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯกล่าวรายงาน
ประธานมอบเอกสารเข้าร่วมโครงการโคล้านครอบครัว
มอบปัจจัยการผลิต
บริเวณคลินิกปศุสัตว์
ยินดีให้บริการทุกระดับ
เกษตรกรให้ความสนใจคลินิกปศุสัตว์เต็มเหมือนทุกครั้ง
ให้คำแนะนำด้านพืชอาหารสัตว์
นิทรรศการผสมเทียม
หมอปิยวรรษ จากประทายมาช่วยงาน
บรรยากาศหน้าคลินิกปศุสัตว์
วันนี้หมอบุญเลิศ จัดประกวดโค 2 ประเภท
รอบแรกประกวดโคพ่อพันธุ์
พี่น้องชาวโคบาล นำโคมาโชว์กันเพียบ
ตัวนี้ได้รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3

ท่านประธานมอบถ้วยรางวัล

ถ่ายรูปกันหน่อย
มอบรางวัลที่ 2
มอบรางวัลที่ 3
ตอนบ่ายจัดประกวดโคสาว
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯมอบถ้วยรางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
ตัวนี้โคสาวสวยสุดรางวัลที่ 1 ในงาน
รางวัลที่ 2 และ 3
ทีมงานประกวดโค
ทีมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปศุสัตว์
วันนี้หมอดลใจ จากอำเภอสูงเนินมาจัดประกวดไก่
ลงทะเบียนคละสี
หมอรณกร จากจังหวัด มาให้บริการทำสมุดประจำตัวไก่ชนพร้อมด้วย
ท่าถ่ายรูปแบบนี้เข้าข่ายมืออาชีพแล้วล่ะ
ตัดสินประกวดไก่
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
บริเวณประกวดไก่
เกษตรกรให้ความสนใจมากๆ