หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่บ้านโนนพะยอม หมู่ 4 ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสอบถามปัญหาและ ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก