รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ วัดใหม่สันติ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ร่วมให้บริการในคลินิกปศุสัตว์ 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ,
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา , ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
,ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554
บริเวณเวทีกลาง
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯกล่าวต้อนรับ
ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวรายงาน
ท่านประธานกล่าวเปิดงาน
คลินิกเกษตรเคลือนที่เปิดให้บริการ
บริเวณเต็นท์คลินิกปศุสัตว์
ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์
แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์
ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มากำกับดูแลการปฏิบัติงาน
จ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
เตรียมสัตว์ก่อนผ่าตัด
กรมปศุสัตว์สนับสนุนรถโมบายผ่าตัด 1 คัน
เปิดโต๊ะผ่าตัดด้านล่างควบคู่รถโมบายผ่าตัด
บริการตรวจหาสารปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์
ตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระโค-กระบือ
ท่านประธานตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ท่านผอ.สสอ.3 และคณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการจาก สพท. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯ รายงานการให้บริการ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกปศุสัตว์
ถ่ายไว้เป็นที่ระลึก